Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer

Celý dokument stratégie CLLD VSP Stredný Gemer si môžete prezrieť tu:

CLLD strategia VSP SG Verzia 2_3 2019.pdf (3,8 MB)

aktuálna verzia

 

NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE SÚVISIACE S TVORBOU STRATÉGIE CLLD

DOLE

 

CLLD stratégia 2016-2023

 
Od 1. augusta 2015 naše partnerstvo v spolupráci s externými expertmi pripravovalo spoločnú stratégiu rozvoja územia.
 
 
LEADER_CLLD 2014-2020 - prezentácia august - september 2015
 
Prehlad podporovanych oblasti CLLD pre obce verejné pracovné stretnutie 3.9.2015
 
Prehlad podporovanych oblasti CLLD pre sukromny sektor verejné pracovné stretnutie 17.9.2015
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 

DOKUMENTY NA PRIPOMIENKOVANIE

 

Pre naplňovanie princípov plánovania komunitou vedeného rozvoja je pre VSP SG dôležité umožniť aktívne zapojenie všetkých, koho sa plánovaná oblasť dotýka – obcí a ich združení, podnikateľov, MNO pôsobiacich v záujmovom území VSP Stredný Gemer a širokej verejnosti. Jedným z nástrojov na zapojenie sa je možnosť pripomienkovať navrhované priority, opatrení a aktivity. 

 
13.8.2015 SWOT analýza mikroregiónov Turiec v Gemeri  a Pod Mútnom (pripomienky zasielajte do 10.9.2015) 
 
15.8.2015 SWOT analýza Mikroregiónu Magnezit (pripomienky zasielajte do 10.9.2015) 
 
20.8.2015 SWOT analýza Mikroregiónu Ratková (pripomienky zasielajte do 10.9.2015) 
 
24.8.2015 SWOT analýza mesta Revúca (pripomienky zasielajte do 10.9.2015) 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
2.11.2015 Strategický rámec CLLD stratégie Stredný Gemer 2016-2023 (pripomienky zasielajte do 12.11.2015)
 
6.11.2015 Obsahový a finančný rámec CLLD stratégie Stredný Gemer.pdf (pripomienky zasielajte do 16.11.2015)
 
 
Pripomienky  a návrhy k zverejneným častiam CLLD stratégie Stredný Gemer 2016-2023 zasielajte na vyplnenom Pripomienkovacom formulári.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pripomienkovanie aktualizácie CLLD stratégie - príprava Dodatku - jún 2017
 
5.6.2017 Obsahový a finančný rámec CLLD stratégie Stredný Gemer 2016-2023 - Návrh zmeny (pripomienky zasielajte do 12.06.2017)

Prieskum projektových zámerov

pre Stratégiu miestneho rozvoja Stredného Gemera

 

VSP STREDNÝ GEMER sa v programovom období 2014 - 2020 bude uchádzať o finančné prostriedky z programu CLLD / LEADER a následne podporovať projekty obcí, podnikateľov a neziskových organizácií v našom území.

Základným predpokladom pre získanie finančných prostriedkov je spracovanie spoločnej Stratégie miestneho rozvoja, v ktorej si subjekty pôsobiace na území Stredného Gemera definujú priority, ciele, opatrenia a aktivity, ktoré chcú v nasledujúcom období rozvíjať a finančne podporovať. Pre ich definovanie je potrebné poznať a skompletizovať čo najviac Vašich plánovaných projektových zámerov, k čomu slúži aj nasledovný formulár.

Prosíme Vás o vyplnenie formuláru projektového zámeru najneskôr do 6.septembra 2015. V prípade, ak máte viac projektových zámerov vyplnte formulár samostatne pre každý projektový zámer.

Projektové zámery sa môžu realizovať iba v obciach VSP Stredný Gemer

 
VSP Stredný Gemer

 

Formular projektovych zamerov pre obce VSP SG 2016-2023.doc 

Formular projektovych zamerov pre súkromný sektor VSP SG 2016-2023.doc

Projektové zámery môžete vyplniť aj online TU 

 

24.8.2015


Dotazníkový prieskum

pre Stratégiu miestneho rozvoja Stredného Gemera

 

Vážení obyvatelia regiónu Stredný Gemer,

Verejno-súkromné partnerstvo Stredný Gemer do ktorého patrí i Vaša obec/mesto, realizuje spracovanie Stratégie miestneho rozvoja pre roky 2016-2022. Stratégia je komplexný dokument, ktorý obsahuje analýzu územia Stredného Gemera, ako aj stanovenie oblastí, do ktorých je potrebné v nasledovných rokoch investovať financie a realizovať aktivity. Spoločná stratégia územia je vyjadrením toho, aké máte problémy a potreby a čo plánujete urobiť pre zlepšenie súčasného stavu. Stratégia miestneho rozvoja je špecifická v tom že zahŕňa aktivity zo všetkých oblastí života v území a do procesu rozvoja územia zapája obce, podnikateľov, mimovládne organizácie a aktívne skupiny občanov pôsobiacich v území.

Váš názor pri plánovaní rozvoja územia je mimoriadne dôležitý a ovplyvňuje proces rozhodovania o rozvoji obce a regiónu.

Pýtame sa Vás, obyvateľov obyvateľa regiónu Stredný Gemer, ako ste spokojní so životom v obci a v regióne a akým smerom by sa podľa Vás mal ďalší rozvoj územia uberať.

Dotazník je anonymný, preto neuvádzajte nikde svoje meno. Odpovede označte krížikom, resp. vpíšte do predpísaných riadkov.

Pokiaľ vyplníte dotazník v tlačenej forme je potrebné ho odovzdať do termínu na Váš obecný úrad, alebo zaslať na obecný úrad Lubeník. Vyplnený dotazník v elektronickej verzii pošlite na email strednygemer@gmail.com. Dotazník je možné vyplniť aj priamo na webovej stránke   https://dotaznicek.sk/dotaznikplus/?ID=0000006122

Vyplnené dotazníky posielajte do 11.9.2015

Za vyplnenie dotazníka a spoluprácu Vám ďakujeme.                                                           

VSP Stredný Gemer  

Dotaznik Stredny Gemer.rtf 

https://dotaznicek.sk/dotaznikplus/?ID=0000006122

19.8.2015

 

V spolupráci s Agentúrou pre rozvoj Gemera sú pre účely tvorby stratégie CLLD využité aj Dotazníkové prieskumy k spracovaniu PHSR v území. Jedná o nasledovné dotazníky, ktoré môžete vyplnené predkladať rovnakým spôsobom:

 

Dotazník PHSR Turiec v Gemeri.pdf (477994)


Dotaznik PHSR MR Magnezit.pdf (408658)
 

Dotazník PHSR Mesto Jelsava.pdf (231949)


 


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Janka Rončáková
0907 289 864