Tvorba stratégie

 

Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer bola pripravovaná a spracovávaná v troch etapách:

-          prípravná etapa

-          etapa tvorby stratégie v spolupráci s verejnosťou

-          etapa pripomienkovania a finalizácie dokumentu

Prvá - prípravná etapa sa realizovala v období od Valného zhromaždenia 25.6.2015 do predloženia ŽoNFP do výzvy na podopatrenie 19-1 PRV - Prípravná podpora 27.7.2015. Počas tejto etapy sa spracovala ŽoNFP pre opatrenie 19.1, pričom súčasťou procesu spracovania žiadosti bola aktívna komunikácia najmä so zástupcami miestnych samospráv, obnovenie a rozširovanie členskej základne. Prostredníctvom miestnych samospráv bola realizovaná v jednotlivých obciach informačná kampaň zameraná na informáciu verejnosti o tom, že VSP SG sa pripravuje na spracovanie spoločnej CLLD stratégie a na získanie nových členov. Kampaň bola realizovaná v obciach prostredníctvom obecných zastupiteľstiev ako aj s využitím miestnych obecných rozhlasov.

Druhá etapa tvorby stratégie sa realizovala od 1.8.2015 do 12.11.2015. Cieľom procesu v tejto etape bolo oslovenie a zapojenie čo najširšej verejnosti, zástupcov všetkých oblastí života v území. Počas tejto etapy sa realizovali nasledovné aktivity:

-          verejné informačné a pracovné stretnutia pri analýzach územia

-          pracovné skupiny k vytvoreniu strategického a finančného rámca

-          dotazníkový prieskum

-          formulárový prieskum projektových zámerov

-          formulárový prieskum zrealizovaných projektov

-          zriadenie stránky na facebooku a informovanie verejnosti 20.8.2015

-          zriadenie web stránky VSP SG

V tretej etape bola realizovaná postupná kompletizácia dokumentu stratégie CLLD a priebežné pripomienkovanie verejnosťou. Táto etapa sa čiastočne prekrýva s predchádzajúcou, nakoľko jednotlivé časti stratégie boli spracovávané samostatne  a na pripomienkovanie boli predkladané priebežne. V tejto etape boli realizované nasledovné aktivity:

-          spracovanie a verejné pripomienkovanie Analytickej časti stratégie od 12.10.2015 do 23.10.2015

-          spracovanie a verejné pripomienkovanie Strategického rámca od 23.10.2015 do 5.11.2015

-          spracovanie a verejné pripomienkovanie Finančného rámca stratégie od 5.11.2015 do 12.11.2015

-          spracovanie a pripomienkovanie Implementačného rámca stratégie od 9.11.2015 do 16.11.2015

-          kompletizácia CLLD stratégie VSP SG do 22.11.2015

-          verejná prezentácia a schválenie CLLD stratégie na Valnom zhromaždení 30.11.2015

Celkovo sa zrealizovalo 14 pracovných stretnutí, vrátane informačných, z toho 12 bolo prístupných širokej verejnosti. Na každom stretnutí bolo 10 a viac účastníkov, celkovo bolo na stretnutiach takmer 200 účastníkov.

Bol a vytvorená jedna Pracovná skupina pre spracovanie stratégie (Príloha 10) a vytvorené 3 podskupiny skupiny

-          pre súkromný sektor

-          pre verejný sektor

-          pre strategický, finančný a implementačný rámec

Verejné stretnutia boli realizované na úrovni jednotlivých mikroregiónov + mesto Revúca tak, aby boli stretnutia dostupné pre všetkých obyvateľov a záujemcov. Následne ďalšie stretnutia boli realizované na úrovni celého územia v delení na sektory, prípadne na konkrétne výstupy stratégie.

Počas stretnutí boli realizované nasledovné výstupy

-          SWOT analýzy územia, stretnutia 6.8.2015, 11.8.2015, 13.8.2015, 18.8.2015 a 24.8.2015

-          analýzy potrieb a možností rozvoja, 18.8.2015, 20.8.2015, 26.8.2015, 8.9.2015

-          stanovenie priorít, cieľov, opatrení a aktivít, 3.9.2015, 8.9.2015, 17.9.2015, 14.10.2015

-          stanovenie rozpočtu stratégie a ukazovateľov 14.10.2015, 16.11.2015

Okrem toho boli zrealizované 2 informačné stretnutia, spojené so zasadaním Valného zhromaždenia VSP Stredný Gemer, a to 25.6.2015 a 25.11.2015

V rámci dotazníkového prieskumu bolo získaných 196 ks dotazníkov pre CLLD stratégiu + boli využité aj výstupy dotazníkových prieskumov, ktorý prebiehali paralelne v - Mikroregióne Magnezit  68 dotazníkov, Mikroregión Turiec v Gemeri - 62 dotazníkov a v meste Jelšava 176 dotazníkov, celkovo 502 dotazníkov.

Verejnosť bola zapájaná do navrhovania a tvorby stratégie CLLD od začiatku prípravnej etapy, vo všetkých nasledujúcich fázach:

-          pri určovaní silných stránok, slabých stránok, príležitostí a hrozieb - 4 verejné pracovné stretnutia + 4 dotazníkové prieskumy

-          pri ich premene na hlavné potreby a možnosti rozvoja – na ďalších 4 verejných stretnutiach + dotazníkové prieskumy + verejné pripomienkovanie elektronickou formou

-          pri výbere hlavných cieľov, konkrétnych cieľov, požadovaných výsledkov a priorít, ktoré im boli priradené – riešili sa na 6-tich verejných pracovných stretnutiach verejné pripomienkovanie elektronickou formou

-          pri výbere typov činností, ktoré môžu viesť k týmto výsledkom – 2 pracovné stretnutia otvorené verejnosti, formulárové prieskumy projektových zámerov pre súkromný sektor a zvlášť pre samosprávy

-          a pri návrhu rozdelenia rozpočtu – 2 pracovné stretnutia a verejné pripomienkovanie elektronickou formou

Marginalizované skupiny obyvateľstva regiónu boli zastupované na stretnutiach hlavne Partnerstvom sociálnej inklúzie Stredného Gemera (PSI SG), ktoré bolo jedným z aktívnych účastníkov na celom procese tvorby stratégie. Cieľovými skupinami PSI SG sú najmä skupiny sociálne vylúčené a ohrozené sociálnym vylúčením a hlavne pracuje s marginalizovanými rómskymi komunitami v regióne Stredný Gemer. Marginalizované skupiny boli zastupované aj napríklad pracovníkmi TSP, ale aj priamo členovia cieľových skupín sa zúčastňovali stretnutí a dotazníkového prieskumu.

Verejnosť bola zapájaná do navrhovania a tvorby stratégie CLLD od začiatku prípravnej etapy, vo všetkých nasledujúcich fázach:

-          pri určovaní silných stránok, slabých stránok, príležitostí a hrozieb - 4 verejné pracovné stretnutia + 2 dotazníkové prieskumy

-          pri ich premene na hlavné potreby a možnosti rozvoja – na ďalších 4 verejných stretnutiach + dotazníkové prieskumy + verejné pripomienkovanie elektronickou formou

-          pri výbere hlavných cieľov, konkrétnych cieľov, požadovaných výsledkov a priorít, ktoré im boli priradené – riešili sa na 6-tich verejných pracovných stretnutiach verejné pripomienkovanie elektronickou formou)

-          pri výbere typov činností, ktoré môžu viesť k týmto výsledkom – 2 pracovné stretnutia otvorené verejnosti, formulárové prieskumy projektových zámerov pre súkromný sektor a zvlášť pre samosprávy

-          pri návrhu rozdelenia rozpočtu – 2 pracovné stretnutia a verejné pripomienkovanie elektronickou formou

-          pri schvaľovaní stratégie – členovia VSP Stredný Gemer – 1 verejné stretnutie

 


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086