"CLLD stratégia Stredný Gemer"


Názov projektu: CLLD stratégia Stredný Gemer

Financovanie:   Spracovanie CLLD stratégie Stredného Gemera bolo finančne podporené zo zdrojov:

Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, ktorý je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV) 

Opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Podopatrenie 19.1. Prípravná podpora

Výzva číslo 4/PRV/2015

Zmluva o NFP: 191BB040019, máj 2017

Výška NFP:  13 972,00 EUR

Výška podpory:  100%

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra (www.apa.sk)

Ciele projektu :

Hlavný cieľ:

Príprava územia VSP Stredný Gemer na program CLLD / LEADER 2014-2020

Konkrétne ciele:

1. Ucelenie územia Stredný Gemer

2. Vypracovanie návrhu CLLD stratégie územia Stredný Gemer.

3. Zlepšenie odbornej pripravenosti zainteresovaných aktérov v území Stredný Gemer 

Oprávnené aktivity:

I. Odborná príprava pre miestnych zainteresovaných aktérov

A. Informačný materiál  - spracovanie a vydanie informačného materiálu o výstupoch stratégie, o programe CLLD/LEADER a území Stredný Gemer v tlačenej a elektronickej forme

II. Aktivity súvisiace s procesom navrhovania stratégie CLLD/LEADER SG

A. Pracovné stretnutia - uskutočnenie pracovných stretnutí zainteresovaných aktérov, subjektov a občanov z územia, pracovné stretnutia budú zamerané na tvorbu spoločnej stratégie miestneho rozvoja územia SG a zapojenie všetkých záujmových obcí územia SG

B. Dotazníkový prieskum - príprava, uskutočnenie a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu o problémoch, aktivitách a potrebách subjektov a občanov žijúcich a pôsobiacich v území SG

C. CLLD stratégia Stredného Gemera - kompletné spracovanie štúdie/ stratégie pre územie SG za účasti miestnych aktérov, s využitím participatívnych metód, princípov komunitného plánovania, zapojenia verejnosti do plánovania, uplatnenia princípov partnerstva a princípov LEADER

 

Začiatok realizácie projektu:  29.7.2015

Ukončenie realizácie projektu:  jún 2017

Priebežné výstupy a proces realizácie projektu nájdete TUKontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086