Potulky Stredným Gemerom

Vydanie propagačného materiálu o regióne Stredný Gemer

Hodnotiaca správa o realizovanom projekte

Projekt bol realizovaný na základe zmluvy č.421/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017

 

Názov projektu:        Stredný Gemer – propagačný materiál

Miesto realizácie:      Stredný Gemer

Realizátor:                VSP Stredný Gemer

Cieľ projektu:                Spropagovanie regiónu Stredný Gemer

Aktivity projektu:  Projekt sa realizoval formou jednej aktivity – „Vytvorenie propagačného materiálu o regióne Stredný Gemer“

Zdroj financovania: Tento cieľ bol realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja (1 000,- €) a spolufinancovaním z vlastných zdrojov VSP Stredný Gemer (200,- €)

Použitie finančných zdrojov:

  • vyhotovenie aktuálnej obrazovej fotodokumentácia zo všetkých obcí územia,
  • zozbieranie podkladov a informácií o zaujímavostiach regiónu
  • obsahové spracovanie propagačného materiálu
  • grafické spracovanie propagačného materiálu a príprava pre tlač
  • tlač propagačného materiálu  4000 ks, formát A5, 8 strán (celkovo plocha 2 strany formátu A3), plnofarebný

Výsledky a výstupy projektu:

  • spropagovanie atraktivít regiónu Stredný Gemer
  • vytvorenie aktuálne databázy fotografií pre účely propagácie Stredného Gemera
  • spracovanie mapy územia
  • vydanie propagačného materiálu „Potulky po Strednom Gemeri“ v celkovom počte 4000 ks
  • zverejnenie elektronickej forme na web stránke VSP Stredný Gemer a na FB stránke VSP Stredný Gemer

Hodnotenie projektu:

Projekt hodnotíme veľmi pozitívne, nakoľko po dlhom čase sa podarilo spracovať ucelený tlačený materiál o našom území a zároveň sa prezentovalo aj VSP Stredný Gemer ako zhotoviteľ materiálu. Do materiálu na základe rozhodnutia Správnej rady VSP SG boli zaradené aj obce, ktoré nie sú členmi VSP, ale sú súčasťou tohto regiónu

 

Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za poskytnutie finančných prostriedkov na uskutočnenie nášho zámeru propagácie územia Stredného Gemera.


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086