25.09.2019 12:09

AKTUALIZÁCIA VÝZVY 7.2 (Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - PREDĹŽENIE TERMÍNU NA PREDKLADANIE ŽoNFP

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie:

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.Viac tu: https://www.vspstrednygemer.sk/news/vsp-stredny-gemer-vyhlasuje-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku/

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie:

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.Viac tu: https://www.vspstrednygemer.sk/news/vsp-stredny-gemer-vyhlasuje-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prisp

VSP Stredný Gemer oznamuje potencionálnym prijímateľom predĺženie termínu podávania ŽoNFP v rámci výzvy 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)  do 15.11.2019.

Viac informácií v prílohách:

Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP.pdf (2037114)

Výzva MAS - CLLD (11)_predĺženie do 15.11.2019.pdf (2380453)

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086