09.09.2020 11:45

Aktualizácia výzvy MAS_023/6.4/1

VSP Stredný Gemer oznamuje potencionálnym prijímateľom, že došlo k aktualizácii výzvy pre opatrenie 6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj), vzhľadom na predĺženie termínu predkladania ŽONFP do 9.10.2020

Oznámenie o zmene výzvy 6.4_podpis.pdf (518819)

Výzva MAS - CLLD - MAS_023_6.4_1_podpis.pdf (1235526)

Výzva MAS - CLLD - MAS_023_6.4_1_v5.pdf (1329483) 

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc.docx (48 kB)
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (20,7 kB)
priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-6.xlsx (21,1 kB)
priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky.xlsx (19,3 kB)
priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo.xlsx (24,8 kB)
priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-5.doc (532 kB)
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz.docx (327,8 kB)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (199,1 kB)
priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp.docx (65,1 kB)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16,3 kB)
priloha_c_18b_-prirucka_msp-1.pdf (789,6 kB)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (154,1 kB)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (24,1 kB)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz.docx (21 kB)
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif.pdf (522,4 kB)
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1.pdf (886,3 kB)
priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz.docx (71,7 kB)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4.pdf (606,2 kB)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (55 kB)
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz.pdf (3,5 MB)
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (33,5 kB)
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz.pdf (3 MB)
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19 (1).docx (26,9 kB)
VSP SG Vyberove kriteria PRV bez sledovania zmien.pdf (784,5 kB)
 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086