29.09.2020 08:47

Aktualizácia č.2 výzvy MAS_023/6.4/1

VSP Stredný Gemer oznamuje potencionálnym prijímateľom, že došlo k aktualizácii  č.2 výzvy pre opatrenie 6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj), vzhľadom na aktualizáciu príloh zo strany RO pre PRV.

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS t. j. 29.09.2020.

Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP

Výzva MAS - CLLD - MAS_023_6.4_1_v7.pdf 

Výzva MAS - CLLD - MAS_023_6.4 podpis.pdf 

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3.docx 
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.pdf 
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3.doc 
Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_verzia 1.3.docx 
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3.xlsx 
priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3.docx 
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx 
priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx 
priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3.xlsx 
priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx 
priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-verzia-1.3.doc 
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx 
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx 
priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3.docx 
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx 
priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3.pdf 
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf 
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx 
priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx 
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ.pdf 
priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia-1.pdf 
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf 
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19 (1).docx 
VSP SG Vyberove kriteria PRV bez sledovania zmien.pdf 

 


 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086