21.05.2020 11:00

Aktualizácia výzvy PRV pre opatrenie 7.4

VSP Stredný Gemer oznamuje potencionálnym prijímateľom, že došlo k aktualizácii výzvy pre opatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, vzhľadom na predĺženie termínu predkladania ŽONFP do 31.7.2020

priloha_c_3c-oznamenie-o-zmene_-zruseni-vyzvy_7.4-1 podpis.pdf (674162)
Výzva MAS - CLLD - MAS_023_7_v4 podpis.pdf (995599)
Výzva MAS - CLLD - MAS_023_7_v4.pdf (985566)

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (20,7 kB)priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz.docx (327,8 kB)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (199,1 kB)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16,3 kB)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (154,1 kB)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (24,1 kB)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz.docx (21 kB)
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif.pdf (522,4 kB)
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1.pdf (886,3 kB)
priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz.docx (71,7 kB)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4.pdf (606,2 kB)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (55 kB)
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz.pdf (3,5 MB)
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (33,5 kB)
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz.pdf (3 MB)
VSP SG Vyberove kriteria PRV bez sledovania zmien.pdf (784,5 kB)
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19 (1).docx (27515)


 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086