06.02.2020 11:25

Čerpanie "kreatívnych" grantov zo zdrojov SIEA pre podnikateľov

Slovenská inovačná a energetická  agentúra /SIEA/, ponúka možnosť využiť aktivity a produkty  Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu. Uvedený projekt je zameraný na poskytovanie finančnej podpory, a tiež bezplatnej poradenskej podpory malým a stredne malým podnikateľom. Projekt spravuje grantovú schému na financovanie služieb z oblasti architektúry, marketingu a reklamy, dizajnu a programovania. Grantovým nástrojom projektu je tzv. kreatívny voucher, ktorý môžu žiadatelia získať vo výške 5 tis. až 10 tis. eur, ako formu 50% spoluúčasti na celkových nákladoch.  

Oblasti a presne vymedzené činnosti v nich, ktoré podporuje grantová schéma Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu nájdete tu: https://www.vytvor.me/opravnene-cinnosti . Na poslednej strane je vždy uvedené, čo vyložene schéma finančne nepodporuje. 

Aby potenciálny žiadateľ vedel vopred, či má šancu kreatívny voucher vôbec získať, odporúčaným krokom pre podnikateľa je urobiť si, alebo nechať si urobiť u účtovníka tzv. test podniku v ťažkostiach a Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP. Klientom, ktorí ešte nemajú s týmto druhom dokumentu skúsenosť, odporúčame pozrieť si prvý dopyt a odpoveď na tejto podstránke: https://www.vytvor.me/faq-kreativne-vouchere . 

Za podnikateľský subjekt sú považované z pohľadu nášho projektu mimo klasických spoločností aj neziskové org. alebo občianske združenia, ale výlučne tie, ktoré generujú tržby, t.j. predávajú nejaké produkty alebo služby.

Tiež treba mať na zreteli, že pri hodnotení žiadateľa - podnikateľa sa zohľadňuje aj jeho majetková alebo personálna prepojenosť na iné spoločnosti. Pri majetku je podstatná percentuálna miera prepojenosti. Pozn.: žiadateľom môže byť aj živnostník alebo osoba aktívne vykonávajúca slobodné povolanie. Obce a mestá nemôžu byť z grantovej schémy uspokojené.  

V prípade, že podnikateľ má ako jednu z podnikateľských činností uvedenú niektorú z tzv. kreatívnych  oblastí (architektúru, dizajn, reklamu a marketing alebo IKT),  ktoré v projekte podporujeme, je možné, aby v „Národnom projekte Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu“ vystupoval v polohe žiadateľa o voucher, a tiež v polohe dodávateľa pre klientov, ktorí majú záujem o voucher požiadať. Samozrejme nie je možné, aby v jednom obchodnom prípade vystupoval jeden subjekt aj ako žiadateľ aj ako dodávateľ /tzv. realizátor/.

Aktuálne podmienky sú nastavené tak, že jeden žiadateľ môže získať počas roka jeden kreatívny voucher. Dodávateľ ale nie je takto limitovaný. Ten môže mať v jednom roku neobmedzené množstvo klientov, ktorí sa uchádzajú o kreatívny voucher.

Výhodou grantovej schémy je to, že o tom, či projekt uspeje alebo nie, nerozhoduje hodnotiaca komisia, ako to býva v iných grantových schémach. Pokiaľ klient/žiadateľ dodrží postupy a termíny vymedzené v príručke pre žiadateľa a príručke pre príjemcu, a ak spĺňa základné predpoklady – t.j. nie je podnikom v ťažkostiach a spadá do kategórie malých alebo stredne malých podnikov a či sa jeho predmet zákazky pri nákupe ktorého má záujem využiť kreatívny voucher, kryje s niektorou zo spomínaných oprávnených činností.  

Okrem finančnej pomoci poskytovanej vo forme kreatívnych voucherov pripravuje  projekt špeciálne pre podnikateľov aj vzdelávacie aktivity. Tie sú pre cieľovú skupinu  bezplatné a orientované na posilnenie podnikateľského potenciálu účastníkov a efektívnejšie presadenie sa na trhu. Podmienkou pre účasť na vzdelávaní je mať v OR SR alebo v živnosti zapísanú okrem iného aj niektorú z kreatívnych činností ako napr. reklamu a marketing alebo propagáciu, prípadne dizajn, IKT/programovanie alebo architektúru. Pre záujemcu to ale neznamená, že túto činnosť musí aktívne aj vykonávať. Máme vedomosť, že napríklad reklamu a marketing má veľa podnikateľských subjektov uvedenú v portfóliu ale v skutočnosti ju nerealizujú, alebo realizujú minimálne. V tomto prípade napĺňa tento záujemca kľúčovú podmienku pre účasť na podujatí. Účastníkom seminára môže byť tiež fyzická osoba v slobodnom povolaní.

Semináre sú organizované spôsobom ako verejné vzdelávanie alebo ich pripravujú pre koordinované skupiny záujemcov. Ústrednou témou vzdelávania je tvorba nových obchodných modelov, ktoré pomáhajú identifikovať rezervy a potenciál účastníka školenia.

V roku 2020 sa vzdelávanie uskutoční vo forme jednodňových  školení a povedie ho dvojica – úspešný kreatívec z reklamy a podnikateľský kouč. Výhodou je, že semináre realizujeme pre menšie skupiny, aby mohli účastníci individuálne konzultovať možnosti lepšieho presadenia svojho portfólia, ambície a doterajšie skúsenosti na trhu. 

Viac informácií

kreatívny voucher_info.pdf (643430)

 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086