22.05.2018 23:26

Čo sú MAS?

MAS v programovom období 2014 - 2020

Miestna akčná skupina je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv. 

Každá miestna akčná skupina musí spĺňať základné podmienky týkajúce sa partnerstva, územia pôsobnosti a stratégie rozvoja:

 • Počet obyvateľov MAS musí byť vyšší alebo rovný ako 10 000 a nižší alebo rovný ako 150 000.
 • Hustota obyvateľstva celého územia MAS nesmie byť vyššia ako 150 obyv./km2 – hustota sa vypočíta vydelením celkového počtu obyvateľov MAS celkovou rozlohou územia MAS (údaje k 31.12.2014).
 • Minimálny počet obcí tvoriacich MAS je 7.
 • MAS má právnu subjektivitu, t.z. je zastúpená občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • MAS má vytvorenú štruktúru orgánov, ktoré sú schopné spravovať verejné prostriedky a manažovať činnosť MAS.
 • MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.
 • Členovia MAS musia pôsobiť na území MAS, t.z. mať na území MAS trvalý alebo prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku.
 • Z podpory sú vylúčené krajské mestá s výnimkou ich prímestských častí do 5000 obyvateľov. Z podpory sú zároveň vylúčené aj obce s počtom obyvateľov nad 20 000, tieto môžu byť súčasťou MAS, ale nemôžu byť príjemcom podpory, príjemcom podpory tiež nemôžu byť organizácie nimi zriadené, pričom subjekty z ich území môžu byť príjemcom podpory.
 • MAS musí mať vypracovanú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégia CLLD) s jasne formulovanými cieľmi a opatreniami, ktoré budú prispievať k podpore miestneho rozvoja. Stratégia musí obsahovať definované povinné časti a musí byť vypracovaná v súlade s definovanou osnovou stratégie.
 • Územie MAS, na ktoré sa vzťahuje stratégia musí pokrývať súvislé územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí, akceptovanou výnimkou môže byť ak je súvislosť územia prerušená vojenským obvodom.
 • Stratégia vypracovaná MAS je stratégiou CLLD, t.z. je vypracovaná ako multifondová –  zahŕňa opatrenia financované z EPFRV, ako aj z EFRR.

Pri integrovanom rozvoji vidieka v programovom období 2014 – 2020 zavádza Európska komisia možnosť využitia finančných prostriedkov z ďalších fondov EÚ, tzv. multifinancovanie, cez miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD), pričom prístup LEADER je jeho integrálnou súčasťou. Fondy EÚ zahrnuté v Partnerskej dohode sa nazývajú súborne Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), ktorých spoločné pravidlá upravuje nariadenie (EÚ) č. 1303/2013. V podmienkach SR budú do tohto integrovaného rozvoja zapojené nasledovné fondy: EPFVR a EFRR. V SR sa bude implementovať multifondový prístup na úrovni stratégií, t. j. MAS pripraví stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej aj ako „stratégia miestneho rozvoja“ alebo „stratégia CLLD“), ktorú bude financovať z obidvoch fondov. V každom z programov sú uvedené oprávnené oblasti a podpory a oprávnení prijímatelia čím je zabezpečená vzájomná doplnkovosť programov IROP a PRV v oblasti CLLD. Pri obdobných oblastiach podpory vo všeobecnosti platí, že z EPFRV (PRV) sú oprávnení poľnohospodári, spracovatelia poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, obhospodarovatelia lesa, v prípade investícií do nepoľnohospodárskych činností subjekty s podielom tržieb z poľnohospodárskej a lesníckej činnosti nad 30 %. Z EFRR (IROP) sú v rámci podpory podnikania potom oprávnené subjekty, ktoré nie sú oprávnené z PRV. V prípade investícií na obnovu a rozvoj obcí a zvyšovanie kvality života obyvateľov je doplnkovosť zabezpečená rozdielnym zameraním investícií, kedy podpora z EFRR bude zameraná na zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. Vzájomná doplnkovosť je podrobnejšie rozpísaná v časti „Koordinácia s ostatnými EŠIF pokiaľ ide o CLLD vrátane prípadného riešenia pokiaľ ide o využitie možnosti hlavného fondu a prípadná globálna komplementárnosť EŠIF pri financovaní prípravnej podpory“ v rámci tohto opatrenia.

Uplatnenie prístupu CLLD ako nástroja pre integrovaný prístup k územnému rozvoju je špecifikované v Partnerskej dohode SR 2014 – 2020, a to z pohľadu prioritných oblastí, cieľového územia, plánovaného rozpočtu pre každý EŠIF, rozsahu stratégií miestneho rozvoja a administratívneho zabezpečenia CLLD. Tento prístup je zameraný na osobitné subregionálne oblasti a uskutočňovaný je prostredníctvom integrovaných a viacsektorových oblastných stratégií miestneho rozvoja so zreteľom na miestne potreby a možnosti. Podpora CLLD z príslušných EŠIF musí byť jednotná a koordinovaná, a preto stratégia miestneho rozvoja musí vychádzať z ustanovení uvedených v Partnerskej dohode SR 2014 – 2020, berúc do úvahy špecifiká jednotlivých fondov, ktoré sú stanovené v rámci príslušných programov - Program rozvoja vidieka (opatrenie LEADER) a Integrovaný regionálny operačný program (prioritná os CLLD).

Podpora v rámci CLLD pozostáva z nasledujúcich častí:

 • Prípravná podpora – cieľom je pripraviť partnerstvá pre uchádzanie sa o podporu v rámci CLLD a pomôcť im pripraviť a následne implementovať stratégiu CLLD. Prípravná podpora bude financovaná z EPFRV.
 • Podpora implementácie operácií v rámci stratégie CLLD – cieľom je realizácia jednotlivých opatrení definovaných v stratégiách CLLD. MAS pripraví stratégiu CLLD a oprávnené opatrenia bude financovať prostredníctvom 2 fondov, ktoré sú súčasťou CLLD, a to: EPFRV a EFRR.
 • Príprava a vykonávanie projektov spolupráce – cieľom je umožniť pripraviť a následne realizovať projekty spolupráce MAS medzi územiami v rámci štátu ako aj územiami medzi jednotlivými krajinami EÚ príp. mimo EÚ. Projekty spolupráce MAS budú financované z EPFRV.
 • Chod MAS a animácia – cieľom je poskytnúť finančné prostriedky pre MAS na prevádzkové náklady a náklady spojené s animáciou a umožniť tak plynulú prevádzku MAS a dostatočnú propagáciu vykonávanej stratégie CLLD. Tieto náklady budú financované z EPFRV ako aj z EFRR.

V programovom období 2014 – 2020 zostáva LEADER povinnou súčasťou programov rozvoja vidieka ako prierezový nástroj pre miestny rozvoj a zavádzanie inovácií vrátane zmierňovania klimatických zmien. LEADER ako nástroj integrovaného územného rozvoja na miestnej úrovni bude priamo prispievať k vyváženému územnému rozvoju vidieckych oblastí, čo je  jeden zo základných cieľov politiky rozvoja vidieka. Integrovaný rozvoj vidieka má vychádzať z vnútra vidieckych oblastí za účasti zástupcov obcí, podnikateľov, farmárov a ostatných aktérov vidieka (zástupcovia 3 sektorov: občiansky, súkromný, verejný – miestna samospráva). V tomto období je potrebné viac sa zamerať na prílev finančných prostriedkov do súkromného a občianskeho sektora. Metóda LEADER môže hlavne prispieť k riešeniu problémov spojených s lokálnou a dlhodobou nezamestnanosťou, kedy práve prístupom zdola nahor je možné identifikovať potreby v danom území aj v oblasti tvorby pracovných miest a sociálnych inovácií. LEADER tak v prvom rade prispeje k zvýšeniu rastu a zamestnanosti, k inklúzii marginalizovaných skupín, k rozvoju inovácií, ako aj k mobilizácii lokálnych zdrojov.

V podmienkach Slovenska sa miestnou akčnou skupinou môžu stať občianske združenia, ktoré budú na základe hodnotenia stratégií rozvoja vybraté Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a bude im udelený Štatút MAS (Systém riadenia CLLD). Týmto rozhodnutím získajú zároveň finančnú podporu na realizáciu svojej stratégie.

 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086