24.02.2017 13:06

Grantová výzva Obnovme si svoj dom

 

Nová výzva v dotačnom systéme Obnovme si svoj domMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (NKP) zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2014. Dotácie budú poskytované v rámci dotačného systému Obnovme si svoj dom v novom podprograme 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. 

Oprávnenými žiadateľmi sú obce, vyššie územné celky a rozpočtové alebo príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, vysoké školy, Matica slovenská, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a fyzické osoby. 

Žiadatelia môžu žiadať o podporu na komplexnú rekonštrukciu pamiatok zapísaných v Zozname NKP  s prioritou ochrany a obnovy, ktorý vznikol v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Predstavuje najvýznamnejšie nehnuteľné NKP, ktoré vyžadujú prioritu pri obnove vzhľadom na ich význam a stavebno-technický stav. Maximálna možná suma, ktorá môže byť jednému projektu pridelená je 950 000 eur, minimálna výška spolufinancovania projektu je 5 % z celkového rozpočtu projektu. Celé znenie výzvy ako aj podrobné informácie pre žiadateľa si môžete stiahnuť TU.

 

Vyplnené žiadosti je potrebné doručiť do 18.apríla 2017 (vrátane) na adresu:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

odbor projektového riadenia

Námestie SNP č. 33

813 31  Bratislava (obálku je potrebné označiť číslom a názvom programu a podprogramu).

 

Program Obnovme si svoj dom je súčasťou dotačného systému ministerstva kultúry. Jeho cieľom je podpora ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva. V rámci programu bolo doteraz 5 podprogramov, z ktorých najviac využívaný je podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok. Rozpočet programu Obnovme si svoj dom bol výrazne navýšený, v roku 2017 predstavuje viac než 12 miliónov eur.

 

referát styku s médiami MK SRViac tu: https://rozvojvidieka.webnode.sk/news/vyzva-obnovme-si-svoj-dom/

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086