22.05.2018 23:06

Informácie k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.

Úrad vlády SR zverejnil dňa 16. 5. 2018 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa § 13 ods. 6) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
 
V aktuálnej  výzve je celkovo vyčlenených 1 110 178 eur pre  tri okruhy oprávnených aktivít, ktorými sú:

  • podpora prípravy akčných plánov rozvoja,
  • aktivity zamerané na podporu vytvárania partnerstiev a spolupráce sociálnoekonomických partnerov a územnej spolupráce regionálnej, cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej a využívania príkladov dobrej praxe,
  • príprava a realizácia inovatívnych a pilotných projektov zameraných na vybrané témy podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Oprávnení žiadatelia, ktorými sú subjekty územnej spolupráce podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja, môžu predkladať žiadosti o dotácie spolu so všetkými povinnými prílohami do 20. júna 2018, a to do elektronickej schránky Úradu vlády SR s označením predmetu: Žiadosť o poskytnutie dotácie - Podpora regionálneho rozvoja alebo prostredníctvom pošty na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, Sekcia regionálneho rozvoja, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava,  alebo osobne do podateľne Úradu vlády Slovenskej republiky. 
 
O výške poskytnutej dotácie rozhoduje vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky na základe odporučenia odbornej hodnotiacej komisie, ktorá je jeho poradným orgánom. Odborná hodnotiaca komisia podľa § 13 ods. 8 zákona o podpore regionálneho rozvoja vyhodnocuje žiadosti podľa kritérií hodnotenia uvedených v tejto výzve, pričom hodnotí územný alebo cezhraničný vplyv, uskutočniteľnosť a udržateľnosť projektov zameraných na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja.
 
Pre záujemcov o podanie žiadosti pripravuje Úrad vlády SR informačné semináre v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach. O  termínoch ich konania budeme verejnosť včas informovať.
 
Výzva a metodická príručka pre žiadateľov sú zverejnené na webovej stránke úradu vlády:https://www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/#tabs-3.
 
Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať sekcii regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky elektronickou poštou na adresu: vyzva2018@vlada.gov.sk .

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Janka Rončáková
0907 289 864