10.09.2019 10:45

Interreg SK/HU

Výzva na predkladanie žiadostí SKHU/1902

Trvanie výzvy: 12. septembra 2019 – 16. decembra 2019

Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike, spoločne vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

Prioritná os 1 - Príroda a kultúra

  • Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Prioritná os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

  • Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Indikatívny rozpočet finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupných vo výzve je 27 500 000 EUR.

 

Bližšie informácie na : www.skhu.eu/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-fp/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-skhu-1902

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Janka Rončáková
0907 289 864