11.10.2017 14:38

Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023“

 

 

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente:

„Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023“ je možné predkladať   na adresu:

Okresný úrad Revúca

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Komenského 40

050 01 Revúca

 

Email: Hana.Dorcakova@minv.sk

Telefón: 096167 2960

 

najneskôr do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou, ktorá v súlade s  ustanovením § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  je povinná do troch pracovných dní od doručenia oznámenia informovať verejnosť spôsobom  v mieste obvyklým. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Konzultácie podľa  § 63 zákona  k oznámeniu o strategickom dokumente „Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023“  je možné vykonať  počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade Revúca, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovných dňoch počas  úradných hodní (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom). 

 

11.10.2017

 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Janka Rončáková
0907 289 864