27.02.2019 10:42

Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 - 2020

Cieľom informačnej brožúry Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020 je slovenským podnikateľom po-skytnúť stručné a prehľadné informácie o možnostiach finančnej podpory z jednotlivých operačných programov financovaných z Európskej únie, európskych investičných a štrukturálnych fondov (EŠIF), najmä podpory určenej pre podnikateľský sektor. V programovom období 2014 – 2020 je podpora cielená predovšetkým na malých a stred-ných podnikateľov.Informačná brožúra neposkytuje komplexné a úplné informácie o postupoch, termínoch, aktivitách a pod. Podrob-né informácie obsahuje riadiaca dokumentácia upravujúca EŠIF na národnej úrovni (Systém riadenia EŠIF, Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, KF a ENRF, Stratégia financovania EŠIF) alebo na úrovni operačného programu (operačný program, príručka pre žiadateľa, príručka pre prijímateľa a pod.), výzvy (zmluva o NFP), prípadne projektu (napr. zjednodušené vykazovanie výdavkov).Cieľom je v rámci slovenskej podnikateľskej sféry vzbudiť záujem o získanie podpory z EŠIF v programovom období 2014 – 2020, a tak prispieť k celkovému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju v SR.

 

Podnikatelia a fondy EU na roky 2014 - 2020.pdf (1,4 MB)

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086