27.08.2020 08:17

Príspevok pre poľnohospodárov a MSP v súvislosti s krízou COVID-19 - Výzva č. 49/PRV/2020

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvú č. 49/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(ďalej len „ŽoNFP“) z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre opatrenie: 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19.

Dátum vyhlásenia výzvy: 24. 8. 2020 
Dátum uzavretia výzvy: 22. 9. 2020
Podávanie a prijímanie ŽoNFP: od 7. 9. 2020 do 22. 9. 2020

ŽoNFP sa predkladá výlučne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na portáli slovensko.sk. Bližšie informácie o možnostiach elektronického podania formulára ŽoNFP, resp. priamy odkaz bude zverejnený na webovom sídle PPA najneskôr od 07.09.2020.

 

Maximálna výška pre podnik zamestnávajúci 1-9 zamestnancov:             10 000,00 EUR

Maximálna výška pre podnik zamestnávajúci 10-49 zamestnancov:        25 000,00 EUR

Maximálna výška pre podnik zamestnávajúci 50-249 zamestnancov:      50 000,00 EUR

Počet zamestnancov je rozhodujúci k 31.12.2019 v trvalom pracovnom pomere.

Zároveň platí, že poskytnutá výška nenávratného finančného príspevku nemôže byť vyššia ako celkové tržby žiadateľa za rok 2019.

Viac Informácií  - www.apa.sk/opatrenie-21/oznmenie-o-zverejnen-vzvy--49-prv-2020-vnimon-doasn-podpora-pre-ponohospodrov-a-msp-ktor-s-obzvl-zasiahnut-krzou-v-dsledku-ochorenia-covid-19/10136

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086