19.12.2019 08:54

Rok 2019 v Centre podpory regionálneho rozvoja n.o.

V roku 2019 uplynul už štvrtý rok Akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy na Slovensku. Žiaľ medzi tie okresy patríme aj my.  Za uplynulé obdobie sa dosiahli pozoruhodné výsledky, pomohli sme rôznym subjektom a prostredníctvom regionálneho príspevku bolo vytvorených 59 pracovných miest.  Zameriame sa však na rok 2019, v ktorom sa podarilo uzavrieť zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku v celkovom počte 9 čo je oproti minulým rokom veľký úspech. Schválených žiadostí bolo 11 ale dvaja žiadatelia sa rozhodli odstúpiť od zmluvy. K dnešnému dňu máme z celkového rozpočtu vyčerpaných 64%.

V roku 2019 odbor regionálneho rozvoja prešiel pod Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, čo bol veľký krok vpred či už z pohľadu spolupráce ako aj pružnosti schvaľovania žiadostí o regionálny príspevok. Naďalej úzko spolupracujeme s prednostom Okresného úradu Ing. Petrom Baloghom a s vedením miest a obcí okresu Revúca.

Tento rok boli podporené projekty prostredníctvom ktorých bude vytvorených 25 pracovných miest. V meste Revúca bol regionálny príspevok použitý na rekonštrukciu malého letného bazéna. V budove bývalého Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej vznikne tzv. „Dom knihy“. V obci Držkovce bol podporený nákup technického vybavenia do kancelárie a práčovne. Stredná odborná škola v Tornali si vďaka regionálnemu príspevku materiálne vybavila stolársku dielňu a dielňu, ktorá slúži odboru pod názvom „Praktická žena“ a zároveň si nakúpili modernejšie vybavenie zborovne pre majstrov týchto odborov. V obci Muráň bude vybudovaná vyhliadková veža. Taktiež bol podporený projekt našej Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer, kde bude regionálny príspevok použitý na propagáciu nášho krásneho regiónu. Regionálny príspevok dostali aj podnikatelia ako napr. regionálny príspevok pomôže k modernizácii vozového parku, resp. nákupu pracovných strojov. Vďaka regionálnemu príspevku vznikne tzv. Tréningové centrum v obci Magnezitovce, kde vznikne regionálne vzdelávacie centrum, ktoré  bude spolupracovať s relevantnými subjektmi v oblasti vzdelávania,  zamestnania a ÚPSVaR SR. Cieľovú skupinu budú tvoriť uchádzači o zamestnanie s nedokončeným stredným vzdelaním a osoby, ktoré majú záujem si doplniť, rozšíriť kvalifikáciu, prax a iné zručnosti potrebné pre trh práce. Vzdelávanie bude prebiehať v spolupráci s relevantnými subjektmi a odborná príprava bude vo vytvorených sociálnych prevádzkach v subjekte sociálnej ekonomiky.  Dôraz sa bude klásť na získanie praktických zručností potrené pre aktuálne potreby trhu práce a uplatnenie sa na trhu práce.

 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086