16.09.2020 08:31

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku IROP-CLLD-R013-512-002

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku  v rámci implementácie stratégie 

miestneho rozvoja vedeného  komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný 

Gemer) pre opatrenie:

Opatrenie IROP 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo

verejných infraštruktúrach

Aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Dĺžka trvania výzvy: od 16.9.2020 – do vyčerpania finančných prostriedkov 

alokovaných na výzvu

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

Uzavretie hodnotiaceho kola

1

2

n

15.12.2020

15.03.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

Dokumenty ku výzve: 
Výzva IROP-CLLD-R013-512-002

Formular ZoPr IROP-CLLD-R013-512-002

Príloha č. 01 ZoPr-Splnomocnenie IROP-CLLD-R013-512-002

Príloha č. 02 ZoPr Test podniku v tazkostiach IROP-CLLD-R013-512-002

Príloha č. 02a ZoPr-Instrukcia k urceniu podniku v tazkostiach IROP-CLLD-R013-512-002

Príloha č.02b ZoPr-Pokyny k vyplneniu testu podniku v tazkostiach IROP-CLLD-R013-512-002

Príloha č.03 ZoPr-Uverovy prislub IROP-CLLD-R013-512-002

Príloha č. 06 ZoPr-Rozpocet projektu IROP-CLLD-R013-512-002

Príloha č. 07 ZoPr-Ukazovatele hodnotenia fin situacie IROP-CLLD-R013-512-002

Príloha č. 02 výzvy - Specifikacia rozsahu opravnenych aktivit a vydavkov IROP-CLLD-R013-512-002

Príloha č. 03 výzvy - Zoznam meratelnych ukazovatelov IROP-CLLD-R013-512-002

Príloha č. 04 výzvy - Kriteria pre vyber projektov IROP-CLLD-R013-512-002

 

Celá dokumentácia vo formáte rar:

Výzva IROP-CLLD-R013-512-002.rar (3955392)

Príručky:

Prirucka k verejnému obstarávaniu verzia 3.1 platná od13.06.20199.zip 
Prirucka pre uzivatela v1.0 platná od 5.10.2018.zip
 

 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086