09.09.2020 08:53

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku IROP-CLLD-R013-512-003

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku  v rámci implementácie stratégie 

miestneho rozvoja vedeného  komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný 

Gemer) pre opatrenie:

Opatrenie IROP 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo

verejných infraštruktúrach

Aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnostia dostupnosti sídel

Dĺžka trvania výzvy: od 9.9.2020 – do vyčerpania finančných prostriedkov 

alokovaných na výzvu

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

Uzavretie hodnotiaceho kola

1

2

n

30.11.2020

15.2.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

Dokumenty ku výzve: 

Výzva IROP-CLLD-R013-512-003

Formulár ŽoPr IROP-CLLD-R013-512-003
Príloha č. 01 ŽoPr-Splnomocnenie IROP-CLLD-R013-512-003
Príloha č. 02 ŽoPr Test podniku v tažkostiach IROP-CLLD-R013-512-003
Príloha č. 02a ŽoPr Inštrukcia k určniu podniku v tažkostiach IROP-CLLD-R013-512-003
Príloha č. 02b ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v tažkostiach IROP-CLLD-R013-512-003
Príloha č. 03 ŽoPr Úverovy prísľub IROP-CLLD-R013-512-003
Príloha č. 06 ŽoPr Rozpočet projektu IROP-CLLD-R013-512-003
Príloha č. 07 ŽoPr Ukazovatele hodnotenia finanačnej situácie IROP-CLLD-R013-512-003
Príloha č. 02 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov IROP-CLLD-R013-512-003
Príloha č. 03 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov IROP-CLLD-R013-512-003
Príloha č. 04 výzvy - Kriteria pre vyber projektov IROP-CLLD-R013-512-003


Celá dokumentácia vo formáte rar:

IROP-CLLD-R013-512-003.rar 

Príručky:

Príručka k verejnému obstarávaniu verzia-3.1 platná od 13.6.2019
Príručka pre užívatela v.1.0 platná od 5.10.2018


 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Ing. Mária Ropeková
0917 366 664