23.10.2020 09:25

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku IROP-CLLD-R013-512-004

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku  v rámci implementácie stratégie 

miestneho rozvoja vedeného  komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný 

Gemer) pre opatrenie:

Opatrenie IROP 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo

verejných infraštruktúrach

Aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Dĺžka trvania výzvy: od 23.10.2020 – do vyčerpania finančných prostriedkov 

alokovaných na výzvu

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

Uzavretie hodnotiaceho kola

1

2

n

15.01.2021

15.04.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

Dokumenty ku výzve: 
Výzva IROP-CLLD-R013-512-004.pdf

Príloha č. 02 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov IROP-CLLD-R013-512-004.pdf 
Príloha č. 03 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov IROP-CLLD-R013-512-004.pdf 
Príloha č. 04 výzvy - Kriteria pre vyber projektov IROP-CLLD-R013-512-004.pdf
Príloha č. 01 výzvy Formulár ŽoPr IROP-CLLD-R013-512-004.docx

Príloha č. 01 ŽoPr-Splnomocnenie IROP-CLLD-R013-512-004.docx 
Príloha č. 02 ŽoPr Test podniku v tažkostiach IROP-CLLD-R013-512-004.xlsx
Príloha č. 02a ŽoPr Inštrukcia k určniu podniku v tažkostiach IROP-CLLD-R013-512-004.pdf
Príloha č. 02b ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v tažkostiach IROP-CLLD-R013-512-004.pdf
Príloha č. 03 ŽoPr Úverovy prísľub IROP-CLLD-R013-512-004.docx
Príloha č. 06 ŽoPr Rozpočet projektu IROP-CLLD-R013-512-004.xlsx
Príloha č. 07 ŽoPr Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie IROP-CLLD-R013-512-004.xlsx

Celá dokumentácia vo formáte RAR:

Výzva IROP-CLLD-R013-512-004.rar

Príručky:

Prirucka-IROP-VO-verzia-3.1.zip
Prirucka-pre-uzivatela-v-1.0.zip
 

 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086