10.07.2020 07:39

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 8.5

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) z Programu 

rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie:

8.5. – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov 

(mimoBratislavský kraj)

Dĺžka trvania výzvy je od 10.7.2020 do 9.10.2020

Výzva MAS - CLLD - MAS_023_8.5_1.pdf (1017201)

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1-2_bsz.docx (73440)

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4.pdf (620751)

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (56320)

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prspevku-vber-a-hodnotiace-kritria_verzia-1-2_bsz.pdf (3648748)

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (34278)

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc.docx (49116)

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (21174)

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-6.xlsx (21636)

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo.xlsx (25380)

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky.xlsx (19812)

priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-5.doc (544768)

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz.docx (335694)

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (203854)

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16701)

priloha_c_18b_-prirucka_msp-1.pdf (808600)

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (157804)

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (24640)

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz.docx (21555)

priloha_c_24b_koordincia-synergickch-inkov-a-komplementart-medzi-eif.pdf (534887)

priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1.pdf (907608)

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz.pdf (3121273)

VSP SG Vyberove kriteria PRV bez sledovania zmien.pdf (803296)

Výzva MAS - CLLD - MAS_023_8.5_1_v2 podpis.pdf (928730)

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19 (1).docx (27515)


 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086