03.06.2019 11:50

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie:

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Dĺžka trvania výzvy je  od 10.06.2019 do 17.10.2019

Výzva VSP Stredný Gemer CLLD.pdf (943728)

Výzva VSP Stredný Gemer s podpisom (GDPR).pdf (2383622)

Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP Leader verzia 1.1.pdf (2621295)

Príloha č. 2b - projekt realizácie.docx (80159)

Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP.pdf (620751)

Príloha č. 5b - oznámenie o späťvzatí ŽoNFP.doc (56320)

Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia príspevku, výber a hodnotiace kritériá verzia 1.1.pdf (3839646)

Príloha č. 8a - stavebný rozpočet.xlsx (34278)

Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO.docx (21174)

Príloha č. 15a - dokumentácia k VO.pdf (1364158)

Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO.docx (203854)

Príloha č. 17b - informácia pre žiadateľov.docx (16701)

Príloha č. 19b - metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci.pdf (157804)

Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP.docx (24640)

Príloha č. 22b - formulár žiadosti o výpis z registra trestov.docx (21189)

Výberové a bodovacie kritériá VSP Stredný Gemer.pdf (1822209)

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Janka Rončáková
0907 289 864