17.10.2019 09:03

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - PRV opatrenie 4.1

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie:

4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

 

Dĺžka trvania výzvy je  od 18.10.2019 do 14.02.2020


Výzva VSP Stredný Gemer - CLLD.pdf (1 013,4 kB)

Príloha č.1 - Príručka pre prijímateľa NFP.pdf (2,5 MB)

Príloha č.2_- Projekt realizácie.docx (78,3 kB)

Príloha č.4b - Vzor žiadosti o NFP.pdf (606,2 kB)

Príloha č.5b - Oznámenie o späťvzatí  ŽoNFP.doc (54,5 kB)

Príloha č.6b - Podmienky poskytnutia príspevku, výber a hodnotiace kritériá.pdf (3,7 MB)

Príloha č.7b - Oprávnené výdavky na vybrané stroje.xlsx (30,8 kB)

Príloha č.8a -_Stavebný rozpočet.xlsx (34,7 kB)

Príloha č.13a - Čestné vyhlásenie k VO.docx (18,9 kB)

Príloha č.13b - KEZ Jednoduché účtovníctvo.xlsx (20,4 kB)

Príloha č.13b -_KEZ Mikroúčtovné jednotky.xlsx (19,1 kB)

Príloha č.13b -_KEZ Podvojné účtovníctvo.xlsx (24,8 kB)

Príloha č.15a - Dokumentácia VO žiadateľ pdf (1,3 MB)

Príloha č.16a - Metodický pokyn k sociálnemu VO.docx (203,4 kB)

Príloha č.16b - Vyhlásenie o veľkosti podniku - msp.docx (62,4 kB)

Príloha č.17b_- Informácia pre žiadateľov.docx (14,6 kB)

Príloha č.18b_- Príručka MSP.pdf (789,6 kB)

Príloha č.19b -_Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci.pdf (154,1 kB)

Príloha č.21b - Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov ŽoNFP.docx (22,9 kB)

Príloha č.22b -_Formulár žiadosti o výpis z registra trestov.docx (20,8 kB)

Výberové a bodovacie kritériá VSP Stredný Gemer.pdf (1,7 MB)

 

 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086