06.03.2020 15:22

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 7.4

 

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie:

7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Dĺžka trvania výzvy je  od 6.3.2020 do 5.6.2020

Výzva MAS_023_7.4.pdf (962,6 kB)

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (20,7 kB)
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz.docx (327,8 kB)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (199,1 kB)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16,3 kB)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (154,1 kB)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (24,1 kB)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz.docx (21 kB)
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif.pdf (522,4 kB)
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1.pdf (886,3 kB)
priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz.docx (71,7 kB)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4.pdf (606,2 kB)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (55 kB)
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz.pdf (3,5 MB)
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (33,5 kB)
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz.pdf (3 MB)
VSP SG Vyberove kriteria PRV bez sledovania zmien.pdf (784,5 kB)

Výzva s podpisom.pdf (7283493)
  

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086