16.04.2020 15:44

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 6.4

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) z Programu 

rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie:

6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností


Dĺžka trvania výzvy je od 20.4.2020 do 11.9.2020

Výzva MAS - CLLD - MAS_023_6.4 1.pdf (1239859)

priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz.docx (73440)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4.pdf (620751)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (56320)
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz.pdf (3648748)
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (34278)
priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc.docx (49116)
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (21174)
priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-6.xlsx (21636)
priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky.xlsx (19812)
priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo.xlsx (25380)
priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-5.doc (544768)
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz.docx (335694)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (203854)
priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp.docx (66631)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16701)
priloha_c_18b_-prirucka_msp-1.pdf (808600)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (157804)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (24640)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz.docx (21555)
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif.pdf (534887)
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1.pdf (907608)
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz.pdf (3121273)
VSP SG Vyberove kriteria PRV bez sledovania zmien.pdf (803296)
Výzva_MAS_-_CLLD_-_MAS_023641_podpis1.pdf (1332306)

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19 (1).docx (27515)


 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Janka Rončáková
0907 289 864