21.01.2019 18:36

Výzva na predkladanie projektových zámerov OOCR Gemer

Dobrý deň,
valné zhromaždenie oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer na svojom valnom zhromaždení konanom dňa 14. 12. 2018 schválilo zásadu hospodárenia s členským príspevkom Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o., ktorej obsahom je schéma internej pomoci na podporu rozvoja cestovného ruchu v regióne Gemer. 
Cieľom pomoci je podpora rozvojových zámerov, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju cestovného ruchu a rastu konkurencieschopnosti destinácie. Pomoc je určená na financovanie rozvojových zámerov v oblasti tvorby produktov a produktových línií destinácie, ktoré nadväzujú na rozvojový potenciál destinácie a sú v súlade s jej rozvojovými potrebami a budovania a obnovy infraštruktúry cestovného ruchu (verejnej infraštruktúry, vrátane informačnej infraštruktúry).  
Okrem Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer sú oprávnenými poberateľmi pomoci subjekty, ktoré pôsobia na území pôsobenia oblastnej organizácie cestovného ruchu, a to členské subjekty OOCR Gemer a partneri OOCR Gemer z územia jej pôsobnosti, ktorí majú s OOCR uzatvorenú zmluvu o partnerstve vrátane miestnych akčných skupín (MAS) a verejno-súkromných partnerstiev (VSP) z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. (Partnerské zmluvy je možné riešiť aj počas prípravy rozvojových zámerov, terajšia absencia zmluvy by preto nemala byť dôvodom, aby záujemcovia o predloženie rozvojového zámeru tento zámer nepripravili).
Nakoľko OOCR Gemer nepredložila RA BBSK n. o. rozvojové zámery za rok 2018, zostal členský príspevok RA BBSK za rok 2018 vo výške 52 500 EUR nevyčerpaný. 
Vyzývame Vás na predkladanie projektových zámerov pripravených podľa schémy internej pomoci, ktorú Vám zasielame v prílohe, upozorňujeme však, že vzhľadom k plánovaným zasadnutiam správnej rady Rozvojovej agentúry BBSK, n. o. sme upravili termín odovzdávania rozvojových zámerov: 
Prosíme Vás, ak je to možné, aby ste rozvojové zámery zasielali tak, aby boli doručené na adresu OOCR Gemer, Muránska 1331/4, 050 01 Revúca alebo elektronicky na adresu oocr.gemer@gmail.com najneskôr do 12. 2. 2019 (prvé kolo výzvy) resp. najneskôr do 15. 3. 2019 (druhé kolo výzvy). V rámci prvého kola výzvy budú podporené rozvojové zámery z členského príspevku RA BBSK za rok 2018 vo výške 52 500 EUR, v rámci druhého kola výzvy budú podporené rozvojové zámery z členského príspevku RA BBSK za rok 2019 vo výške 37 500 EUR. Rozvojové zámery, ktoré nebudú podporené v rámci prvého kola prejdú do druhého kola výzvy, kde budú hodnotené spoločne s rozvojovými zámermi predloženými v termíne pre druhé kolo výzvy.
So subjektami, ktoré predložili svoje rozvojové zámery už v roku 2018 bude OOCR Gemer konzultovať už predložené rozvojové zámery a podľa záujmu predkladateľa (prijímateľa pomoci) budú tieto opätovne predložené na hodnotenie predstavenstvom OOCR Gemer v prvom kole výzvy.
 
S pozdravom
 
Ján Šmídt
výkonný riaditeľ OOCR Gemer
tel. č.: 0903 047 608
 
 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086