28.10.2015 18:53

Výzva PRV Podopatrenie 7.2

Výzva č. 13/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.2

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerovvrátane všetkých jej príloh.

 

podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 27.10.2015                         

 

Dátum uzavretia výzvy:  09.03.2016

 

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt

Aktivita

Zameranie

Min. a max. výška 

OV na jeden 

projekt (v EUR)

1.

výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok,

Min.:    10 000

Max.: 100 000

2.

výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;

Min.:    10 000 

Max.: 150 000 

3.

zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

Min.:    10 000

Max.: 100 000

4.

výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. 

Min.:    10 000

Max.:   50 000.   

 

Zdroj: PPA 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086