27.08.2018 11:26

Zelené obce Slovenska

Slovenská agentúra životného prostredia je prijímateľom národného projektu, v rámci ktorého bude podporu poskytovať ďalším subjektom: užívateľom – obciam.

Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska (ďalej aj Zelené obce) je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ NÁRODNÉHO PROJEKTU:
Slovenská agentúra životného prostredia je prijímateľom národného projektu, v rámci ktorého bude podporu poskytovať ďalším subjektom: užívateľom – obciam.
Predmetom národného projektu je poskytovanie podpory na realizáciu prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni, a to v nasledovnom rozsahu:

a) dodanie drevín s dôrazom na poslinenie ekologických funkcií a vytváranie ekosystémových služieb,
b) výsadba drevín,
c) aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín,
d) ochrana pôdneho substrátu,
e) nevyhnutné terénne a zemné úpravy,
f) fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov,
g) následný monitoring vitality jednotlivých drevín po dobu realizácie národného projektu Zelené obce.

Podpora z finančných prostriedkov národného projektu je poskytovaná oprávneným užívateľom – obciam zriadeným v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s výnimkou:

a) obce administratívne členené do štatistickej územnej jednotky na úrovni NUTS III – krajské mestá, a to v rámci špecifickej klasifikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky,
b) obce so špecifickým postavením v rámci Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS), kde sú plánované opatrenia totožné so zámerom a cieľmi národného projektu Zelené obce.

Obec ako užívateľ predkladá žiadosť o predmet podpory z národného projektu, a to v rámci časovo ohraničeného obdobia 36 mesiacov odo dňa zverejnenia elektronického formulára na predkladanie žiadostí, ktorý bude umiestnení na tomto webovom sídle.

 

Žiadosť o poskytnutie podpory sa podáva vo forme elektronického formulára, v ktorom žiadateľ vyplní preddefinované údaje a elektronicky priloží požadované prílohy.

Suma finančných prostriedkov určených na poskytnutie podpory jednotlivým obciam je minimálne 5 000 EUR na jednu obec a maximálne 16 500 EUR.

V súčasnosti prebiehajú administratívne a technické úkony súvisiace so spustením elektronického formulára, prostredníctvom ktorého je možné žiadať o poskytnutie podpory z národného projektu.

Predpokladaný termín spustenia formulárovej časti tohto webového sídla, prostredníctvom ktorého bude možné predkladať žiadosti o poskytnutie podpory z národného projektu je plánovaný na mesiace júl až august 2018.

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086