Novinky

25.06.2018 08:49

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 32/PRV/2018

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 16.4 / 32/PRV/2018 Výzvu č. 32/PRV/2018 pre opatrenie: 16 – Spolupráca,...

Celý článok

—————

25.06.2018 08:45

Výzva pre žiadateľov k poskytnutiu pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov aby predložili v prípade záujmu svoje žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019 v termíne do  30. júna 2018. Výzva pre žiadateľov k poskytnutiu...

Celý článok

—————

05.06.2018 09:08

O regionálnu značku sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 25.05.2018 štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať v kancelárii MAS MALOHONT najneskôr do 29.06.2018. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení...

Celý článok

—————

04.06.2018 09:23

Aktualizácia č.3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP CLLD

Vážení kolegovia,   dovoľujeme si vás upozorniť, že RO pre IROP na webovom sídle MPRV SR zverejnil Ak  tualizáciu č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD  :...

Celý článok

—————

22.05.2018 23:26

Čo sú MAS?

MAS v programovom období 2014 - 2020 Miestna akčná skupina je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.  Každá...

Celý článok

—————

22.05.2018 23:06

Informácie k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.

Úrad vlády SR zverejnil dňa 16. 5. 2018 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa § 13 ods. 6) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.   V aktuálnej  výzve je celkovo...

Celý článok

—————

11.05.2018 12:42

Zmluva na chod MAS

V sekcii O nás/Dokumenty/Zmluvy bol pridaný súbor so zmluvou o poskytnutí NFP pre VSP Stredný Gemer na chod MAS č: IROP-Z-302051N245-511-23. Zmluva bola podpísaná 10.05.2018 a po jej zverejnení v Centrálnom Registri Zmlúv nadobudne účinnosť. 

Celý článok

—————

10.05.2018 09:53

Informácie k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD

00_Vyzva_implementacia_MAS_aktualizacia1.pdf (476,5 kB) 02_Pr¡loha_2_Prirucka_pre_ziadatela_IROP_CLLD.pdf (1,4 MB) prezentacia_irop_mas_.pptx (160 kB) prirucka_pre_prijimatela_mas.pdf (1,1 MB)  

Celý článok

—————

07.05.2018 12:11

Valné zhromaždenie VSP Stredný Gemer

Vážený člen VSP Stredný Gemer, dovoľujeme si Vás pozvať na Valné zhromaždenie VSP Stredný Gemer, ktoré sa uskutoční dňa 15.05.2018 od 15:00 hod. v priestoroch Mestského domu kultúry v Jelšave. Pozvánka na Valné zhromaždenie.pdf (6311449)

Celý článok

—————

07.05.2018 12:02

V nájmoch poľnohospodárskej pôdy bude väčší poriadok

V nájmoch poľnohospodárskej pôdy nastávajú od 1. mája zmeny. Agrorezort zavádza poriadok do nájomných vzťahov a obmedzuje špekulácie s prenájmom poľnohospodárskej pôdy. Malí i strední poľnohospodári a samostatne hospodáriaci roľníci (SHR) sa k poľnohospodárskej pôde dostanú...

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Ing. Mária Ropeková
0917 366 664