Výzva na obsadenie pracovných pozícií kancelárie MAS

Výzva na obsadenie pracovných pozícií kancelárie MAS

 

 

Do tímu pre manažment kancelárie miestnej akčnej skupiny a manažment implementácie „Stratégie CLLD Stredný Gemer 2016-2023“ hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných pracovníkov. Pracovné pozície sú súčasťou projektu financovaného zo zdrojov programu CLLD/LEADER pre podporu rozvoja územia Stredného Gemera.

 

 

1./ PROJEKTOVÝ MANAŽÉR (MANAŽÉR MAS)

 

Názov pozície:      Projektový manažér / manažér MAS

Rozsah práce:       plný pracovný úväzok, pružný pracovný čas

Hrubá mzda:        1500,- € / mesačne

Miesto plnenia:     Slovensko / okres Revúca

Termín:                1.2.2018 - 30.10.2019 s možnosťou postupného predĺženia až 30.06.2023

Nástup:               od 1.2.2018

Pracovný pomer:  pracovná zmluva

 

Popis pozície

vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD zabezpečuje:

 • príprava a zmena výziev na predkladanie žiadostí o príspevok (ŽoPR), a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP),
 • výkon formálnej kontroly prijatých ŽoPR a ŽoNFP,
 • vypracovanie návrhu zmluvy s užívateľom / dodatku k zmluve s užívateľom,
 • riadenie implementácie projektov užívateľov/prijímateľov, zabezpečovanie riadenia procesov zmenového konania, finančné riadenie, monitorovanie a kontrola projektov vrátane kontroly na mieste,
 • výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste finančných operácií projektu,
 • výkon kontroly výročných/záverečných/následných monitorovacích správ projektu,
 • kontrola procesov verejného obstarávania (prieskumu trhu) užívateľov/prijímateľov,
 • riešenie individuálnych nezrovnalostí na projektovej úrovni,

vo vzťahu k realizácii projektu chodu MAS zabezpečuje:

 • priebežné riadenie projektového tímu,
 • priebežné riadenie rizík,
 • realizáciu verejného obstarávania (prieskum trhu),
 • sledovanie dosahovania fyzických a finančných cieľov, resp. pokroku v rámci realizácie stratégie CLLD,
 • príprava a vypracovanie informácií o stave realizácie stratégie CLLD,
 • priebežné činnosti monitorovania a kontroly projektu,
 • spracovanie monitorovacej správy,
 • vypracovanie žiadosti o zmenu projektu,
 • zabezpečenie aktivít komunikácie a informovanosti,
 • reprezentuje MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí vrátane prípravy podkladov.

 

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa a viac ako 4 roky odbornej praxe, alebo ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou viac ako 6 rokov odbornej praxe,
 • požadovaná prax v oblasti manažmentu organizácie alebo projektového manažmentu v oblasti regionálneho rozvoja,
 • skúsenosti v oblasti tvorby, implementácie a koordinácie projektov v rámci EŠIF,
 • dobrá znalosť územia Stredného Gemera,
 • skúsenosti v oblasti finančného manažmentu  a kontroly,
 • znalosť programu CLLD a prístupu LEADER,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti a flexibilita,
 • pokročilé zručnosti využívania IKT,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • ochota učiť sa novým veciam a flexibilita,
 • schopnosť tímovej práce a organizačné schopnosti,
 • bezúhonnosť (pri podpise zmluvy sa vyžaduje výpis z registra trestov),
 • absolvované vzdelávanie pre program CLLD alebo prístup LEADER je výhodou,
 • znalosť cudzích jazykov je výhodou,
 • vodičský preukaz typu B je výhodou.

 

 

 

2./ ODBORNÝ ASISTENT PRE STRATÉGIU CLLD

 

Názov pozície:      Odborný asistent pre stratégiu CLLD

Rozsah práce:      polovičný pracovný úväzok, pružný pracovný čas

Hrubá mzda:        550,- € mesačne

Miesto plnenia:     Slovensko / okres Revúca

Termín:                1.2.2018 - 30.10.2019 s možnosťou postupného predĺženia až 30.06.2023

Nástup:               od 1.2.2018

Pracovný pomer:  pracovná zmluva

 

Popis pozície

vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD zabezpečuje:

 • súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok (ŽoPR), a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP),
 • príjem ŽoPR a ŽoNFP,
 • výkon formálnej kontroly prijatých  ŽoPR a ŽoNFP,
 • príjem vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi/prijímateľmi,
 • výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu užívateľa/prijímateľa,
 • sledovanie  a kontrola stavu vybavenia žiadosti o platbu užívateľa/prijímateľa,
 • úhradu finančného príspevku užívateľovi,
 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi a ostatným pracovníkom kancelárie pri plnení ich úloh.

 

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky alebo ukončené úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky,
 • skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z EŠIF,
 • skúsenosti v oblasti finančného manažmentu  a kontroly,
 • znalosť územia Stredného Gemera,
 • znalosť programu CLLD a prístupu LEADER,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • ochota učiť sa novým veciam a flexibilita,
 • schopnosť tímovej práce a organizačné schopnosti
 • zručnosti v používaní IKT,
 • bezúhonnosť (pri podpise zmluvy sa vyžaduje výpis z registra trestov),
 • znalosť cudzích jazykov je výhodou,
 • vodičský preukaz typu B je výhodou.

 

 

 

3./ ODBORNÝ ASISTENT PRE CHOD MAS

 

Názov pozície:      Odborný asistent pre chod miestnej akčnej skupiny

Rozsah práce:      polovičný pracovný úväzok, pružný pracovný čas

Hrubá mzda:        550,- € mesačne

Miesto plnenia:     Slovensko / okres Revúca

Termín:                1.2.2018 - 30.10.2019 s možnosťou postupného predĺženia až 30.06.2023

Nástup:               od 1.2.2018

Pracovný pomer:  pracovná zmluva

 

Popis pozície

 • vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD zabezpečuje:
 • vypracovanie žiadostí o platbu na riadiace orgány (PRV, IROP),
 • účtovanie o účtovných prípadoch súvisiacich s chodom MAS a poskytovaním príspevkov užívateľom,
 • vedenie účtovníctva,
 • vedenie agendy personalistiky a miezd,
 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi a ostatným pracovníkom kancelárie pri plnení ich úloh.

 

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky alebo ukončené úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky,
 • znalosť jednoduchého a podvojného účtovníctva,
 • znalosť vedenia personálnej agendy a miezd,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • schopnosť tímovej práce a flexibilita,
 • zručnosti v používaní IKT a zručnosť v práci s účtovným a mzdovým softvérom,
 • bezúhonnosť (pri podpise zmluvy sa vyžaduje výpis z registra trestov),
 • znalosť programu CLLD a prístupu LEADER je výhodou,
 • skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z EŠIF sú výhodou
 • znalosť cudzích jazykov je výhodou,
 • vodičský preukaz typu B je výhodou.

 

 

 

4./ ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

 

Názov pozície:      Administratívny pracovník

Rozsah práce:      plný pracovný úväzok, pružný pracovný čas

Hrubá mzda:        800,- € mesačne

Miesto plnenia:    Slovensko / okres Revúca

Termín:               1.2.2018 - 30.10.2019 s možnosťou postupného predĺženia až 30.06.2023

Nástup:              od 1.2.2018

Pracovný pomer: pracovná zmluva

 

Popis pozície

Pre kanceláriu miestnej akčnej skupiny (MAS) a realizáciu CLLD stratégie zabezpečuje:

 • informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu kancelárie MAS (napr. organizačné zastrešenie zasadnutí orgánov MAS),
 • vybavovanie korešpondencie a písomnosti podľa pokynov nadriadeného, alebo všeobecných zásad organizácie,
 • spracovanie, triedenie a zápis údajov podľa pokynov nadriadeného, alebo všeobecných zásad organizácie,
 • vedenie evidencie, záznamov, protokolov, prehľadov a iných informácií organizačného útvaru,
 • komplexné zabezpečenie registratúry (najmä archivácia projektový zložiek užívateľov),
 • plnenie ďalších úloh na základe pokynu nadriadených.

 

Požiadavky:

 • ukončené úplné SŠ vzdelanie s maturitou,  viac ako 2 roky odbornej praxe
 • prax v oblasti administratívnych činností a archivácie,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • pokročilé zručnosti v používaní IKT,
 • ochota učiť sa novým veciam a flexibilita,
 • schopnosť tímovej práce a organizačné schopnosti,
 • bezúhonnosť (pri podpise zmluvy sa vyžaduje výpis z registra trestov),
 • absolvované vzdelávanie pre program CLLD alebo prístup LEADER je výhodou,
 • skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z EŠIF je výhodou,
 • ovládanie strojopisu je výhodou,
 • vodičský preukaz typu B je výhodou.

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu pošlite

 • motivačný list,
 • profesionálny životopis (CV), 
 • kópie dokladov o najvyššom ukončenom vzdelaní,
 • ďalšie doklady o získanej odbornosti

 

Doklady zašlite elektronicky na emailovú adresu 

strednygemer@gmail.com 

najneskôr do 29.12.2017 do 12.00 hod.

 

Ak bude Vaše CV vyhovovať požiadavkám pracovnej pozície budeme Vás telefonicky kontaktovať.

 

Ústny pohovor s uchádzačmi, ktorí budú telefonicky pozvaní sa uskutoční dňa 04.01.2018 od 10.00 hod., miesto Vám bude spresnené telefonicky.

 

Kontaktná osoba: Milan Pavko, predseda VSP SG, mobil.: 0902 480 783  

 

 

Do tímu pre manažment kancelárie miestnej akčnej skupiny a manažment implementácie „Stratégie CLLD Stredný Gemer 2016-2023“ hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných pracovníkov. Pracovné pozície sú súčasťou projektu financovaného zo zdrojov programu CLLD/LEADER pre podporu rozvoja územia Stredného Gemera.

 

 

1./ PROJEKTOVÝ MANAŽÉR (MANAŽÉR MAS)

 

Názov pozície:      Projektový manažér / manažér MAS

Rozsah práce:       plný pracovný úväzok, pružný pracovný čas

Hrubá mzda:        1500,- € / mesačne

Miesto plnenia:     Slovensko / okres Revúca

Termín:                1.2.2018 - 30.10.2019 s možnosťou predĺženia až do 30.06.2023

Nástup:               od 1.2.2018

Pracovný pomer:  pracovná zmluva

 

Popis pozície

vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD zabezpečuje:

 • príprava a zmena výziev na predkladanie žiadostí o príspevok (ŽoPR), a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP),
 • výkon formálnej kontroly prijatých ŽoPR a ŽoNFP,
 • vypracovanie návrhu zmluvy s užívateľom / dodatku k zmluve s užívateľom,
 • riadenie implementácie projektov užívateľov/prijímateľov, zabezpečovanie riadenia procesov zmenového konania, finančné riadenie, monitorovanie a kontrola projektov vrátane kontroly na mieste,
 • výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste finančných operácií projektu,
 • výkon kontroly výročných/záverečných/následných monitorovacích správ projektu,
 • kontrola procesov verejného obstarávania (prieskumu trhu) užívateľov/prijímateľov,
 • riešenie individuálnych nezrovnalostí na projektovej úrovni,

vo vzťahu k realizácii projektu chodu MAS zabezpečuje:

 • priebežné riadenie projektového tímu,
 • priebežné riadenie rizík,
 • realizáciu verejného obstarávania (prieskum trhu),
 • sledovanie dosahovania fyzických a finančných cieľov, resp. pokroku v rámci realizácie stratégie CLLD,
 • príprava a vypracovanie informácií o stave realizácie stratégie CLLD,
 • priebežné činnosti monitorovania a kontroly projektu,
 • spracovanie monitorovacej správy,
 • vypracovanie žiadosti o zmenu projektu,
 • zabezpečenie aktivít komunikácie a informovanosti,
 • reprezentuje MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí vrátane prípravy podkladov.

 

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa a viac ako 4 roky odbornej praxe, alebo ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou viac ako 6 rokov odbornej praxe,
 • požadovaná prax v oblasti manažmentu organizácie alebo projektového manažmentu v oblasti regionálneho rozvoja,
 • skúsenosti v oblasti tvorby, implementácie a koordinácie projektov v rámci EŠIF,
 • dobrá znalosť územia Stredného Gemera,
 • skúsenosti v oblasti finančného manažmentu  a kontroly,
 • znalosť programu CLLD a prístupu LEADER,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti a flexibilita,
 • pokročilé zručnosti využívania IKT,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • ochota učiť sa novým veciam a flexibilita,
 • schopnosť tímovej práce a organizačné schopnosti,
 • bezúhonnosť (pri podpise zmluvy sa vyžaduje výpis z registra trestov),
 • absolvované vzdelávanie pre program CLLD alebo prístup LEADER je výhodou,
 • znalosť cudzích jazykov je výhodou,
 • vodičský preukaz typu B je výhodou.

 

 

 

2./ ODBORNÝ ASISTENT PRE STRATÉGIU CLLD

 

Názov pozície:      Odborný asistent pre stratégiu CLLD

Rozsah práce:      polovičný pracovný úväzok, pružný pracovný čas

Hrubá mzda:        550,- € mesačne

Miesto plnenia:     Slovensko / okres Revúca

Termín:                1.2.2018 - 30.10.2019 s možnosťou predĺženia až do 30.06.2023

Nástup:               od 1.2.2018

Pracovný pomer:  pracovná zmluva

 

Popis pozície

vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD zabezpečuje:

 • súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok (ŽoPR), a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP),
 • príjem ŽoPR a ŽoNFP,
 • výkon formálnej kontroly prijatých  ŽoPR a ŽoNFP,
 • príjem vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi/prijímateľmi,
 • výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu užívateľa/prijímateľa,
 • sledovanie  a kontrola stavu vybavenia žiadosti o platbu užívateľa/prijímateľa,
 • úhradu finančného príspevku užívateľovi,
 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi a ostatným pracovníkom kancelárie pri plnení ich úloh.

 

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky alebo ukončené úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky,
 • skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z EŠIF,
 • skúsenosti v oblasti finančného manažmentu  a kontroly,
 • znalosť územia Stredného Gemera,
 • znalosť programu CLLD a prístupu LEADER,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • ochota učiť sa novým veciam a flexibilita,
 • schopnosť tímovej práce a organizačné schopnosti
 • zručnosti v používaní IKT,
 • bezúhonnosť (pri podpise zmluvy sa vyžaduje výpis z registra trestov),
 • znalosť cudzích jazykov je výhodou,
 • vodičský preukaz typu B je výhodou.

 

 

 

3./ ODBORNÝ ASISTENT PRE CHOD MAS

 

Názov pozície:      Odborný asistent pre chod miestnej akčnej skupiny

Rozsah práce:      polovičný pracovný úväzok, pružný pracovný čas

Hrubá mzda:        550,- € mesačne

Miesto plnenia:     Slovensko / okres Revúca

Termín:                1.2.2018 - 30.10.2019 s možnosťou predĺženia až do 30.06.2023

Nástup:               od 1.2.2018

Pracovný pomer:  pracovná zmluva

 

Popis pozície

 • vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD zabezpečuje:
 • vypracovanie žiadostí o platbu na riadiace orgány (PRV, IROP),
 • účtovanie o účtovných prípadoch súvisiacich s chodom MAS a poskytovaním príspevkov užívateľom,
 • vedenie účtovníctva,
 • vedenie agendy personalistiky a miezd,
 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi a ostatným pracovníkom kancelárie pri plnení ich úloh.

 

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky alebo ukončené úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky,
 • znalosť jednoduchého a podvojného účtovníctva,
 • znalosť vedenia personálnej agendy a miezd,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • schopnosť tímovej práce a flexibilita,
 • zručnosti v používaní IKT a zručnosť v práci s účtovným a mzdovým softvérom,
 • bezúhonnosť (pri podpise zmluvy sa vyžaduje výpis z registra trestov),
 • znalosť programu CLLD a prístupu LEADER je výhodou,
 • skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z EŠIF sú výhodou
 • znalosť cudzích jazykov je výhodou,
 • vodičský preukaz typu B je výhodou.

 

 

 

4./ ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

 

Názov pozície:      Administratívny pracovník

Rozsah práce:      plný pracovný úväzok, pružný pracovný čas

Hrubá mzda:        800,- € mesačne

Miesto plnenia:    Slovensko / okres Revúca

Termín:               1.2.2018 - 30.10.2019 s možnosťou predĺženia až do 30.06.2023

Nástup:              od 1.2.2018

Pracovný pomer: pracovná zmluva

 

Popis pozície

Pre kanceláriu miestnej akčnej skupiny (MAS) a realizáciu CLLD stratégie zabezpečuje:

 • informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu kancelárie MAS (napr. organizačné zastrešenie zasadnutí orgánov MAS),
 • vybavovanie korešpondencie a písomnosti podľa pokynov nadriadeného, alebo všeobecných zásad organizácie,
 • spracovanie, triedenie a zápis údajov podľa pokynov nadriadeného, alebo všeobecných zásad organizácie,
 • vedenie evidencie, záznamov, protokolov, prehľadov a iných informácií organizačného útvaru,
 • komplexné zabezpečenie registratúry (najmä archivácia projektový zložiek užívateľov),
 • plnenie ďalších úloh na základe pokynu nadriadených.

 

Požiadavky:

 • ukončené úplné SŠ vzdelanie s maturitou,  viac ako 2 roky odbornej praxe
 • prax v oblasti administratívnych činností a archivácie,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • pokročilé zručnosti v používaní IKT,
 • ochota učiť sa novým veciam a flexibilita,
 • schopnosť tímovej práce a organizačné schopnosti,
 • bezúhonnosť (pri podpise zmluvy sa vyžaduje výpis z registra trestov),
 • absolvované vzdelávanie pre program CLLD alebo prístup LEADER je výhodou,
 • skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z EŠIF je výhodou,
 • ovládanie strojopisu je výhodou,
 • vodičský preukaz typu B je výhodou.

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu pošlite

 • motivačný list,
 • profesionálny životopis (CV), 
 • súhlaso so spracovaním osobných údajov (v prílohe)
 • kópie dokladov o najvyššom ukončenom vzdelaní,
 • ďalšie doklady o získanej odbornosti

 

Doklady zašlite elektronicky na emailovú adresu 

strednygemer@gmail.com 

najneskôr do 29.12.2017 do 12.00 hod.

 

Ak bude Vaše CV vyhovovať požiadavkám pracovnej pozície budeme Vás telefonicky kontaktovať.

 

Ústny pohovor s uchádzačmi, ktorí budú telefonicky pozvaní sa uskutoční dňa 04.01.2018 od 10.00 hod., miesto Vám bude spresnené telefonicky.

 

Kontaktná osoba: Milan Pavko, predseda VSP SG, mobil.: 0902 480 783  

 

 

Na stiahnutie:  

Výzva na personálne obsadenie kancelárie VSP SG.pdf (377,2 kB)

VSP SG Súhlas na spracovanie osobných údajov.docx (19,8 kB)

 


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Janka Rončáková
0907 289 864